Velkommen til Udenriget.dk!

Velkom­men til! Jeg hedder Søren Friis. Jeg arbej­der med – og skri­ver om – global poli­tik, udvik­ling og histo­rie. Jeg er cand.mag. i Inter­nationale Studier og ph.d.-studerende fra Aarhus Univer­si­tet.

Udenriget.dk blev opret­tet i efter­å­ret 2010 som en nyheds- og analyse­side om dansk uden­rigs­politik – og sådan kørte siden i lidt over fem år. Nu genop­li­ver jeg siden (i en slan­kere udgave) som samlings­sted for mine egne skri­ve­rier og aktiv­iteter på andre plat­forme.

Det kommer f.eks. til at handle om forhol­det mellem sikker­heds- og udvik­lings­politik, som har været mit primære forsk­nings­område som ph.d.-studerende. Som under­vi­ser, vejle­der og formid­ler har jeg desuden haft et bredere fokus på global poli­tisk histo­rie og inter­nationale institut­ioners udvik­ling. Den slags inter­es­ser regner jeg også med, at indhol­det på siden kommer til at bære præg af – blandt andre.

Min ‘produk­tion’ inklu­de­rer en del artik­ler om sikker­heds- og uden­rigs­politik i Poli­ti­ken, Infor­ma­tion, Kriste­ligt Dagblad, Ræson og andre medier. Du kan finde en liste her. Jeg har været fast skri­bent for Poli­ti­ken i 2013-14 og kommen­ta­tor i forskel­lige andre dagblade samt i tv (DR2 og TV2 News) og radio (P1 og Radio24syv). Desuden har jeg bidra­get som både skri­bent og redak­tør til en række maga­si­ner og viden­skab­elige udgi­vel­ser. Mit arbejde og mine faglige erfa­rin­ger kan du læse mere om her og rundt omkring på siden (se menuen øverst).

Jeg tager meget gerne imod henven­del­ser om både arti­kel­skriv­ning og (sam)arbejde af anden karak­ter – formid­ling, fored­rag, rådgiv­ning, og så videre. Plus om deci­de­rede jobmu­lig­he­der. Du må selv­føl­ge­lig også gerne skrive til mig om alt muligt andet, såsom kommen­ta­rer, kritik og forbed­rings­for­slag til siden. Tag ende­lig kontakt på mail, tele­fon eller twitter!

Velkom­men til – eller tilbage!

___

Søren Friis
friis@udenriget.dk | 22 44 90 34