24. marts 2017

Skrevet

På siden her finder du øverst en liste over mine artik­ler om dansk og inter­national poli­tik i forskel­lige dagblade, maga­si­ner og webme­dier. De fleste hand­ler om aktuel dansk uden­rigs-, udvik­lings- og sikkerheds­politik. Dette er med andre ord en over­sigt over de fleste kommen­ta­rer, analy­ser og debat­ind­læg, jeg har skre­vet til forskel­lige andre medier end Udenriget.dk i tidens løb.

Længere nede finder du en liste over forsk­nings­bi­drag og formid­lings­ar­tik­ler. Fler­tal­let har fokus på sammen­hænge og spæn­din­ger imel­lem sikkerheds­politik og udvik­lings­bistand, som har været emnet for mit (endnu uafslut­tede) ph.d.-projekt ved Aarhus Univer­si­tet. Andre hand­ler om bestemte inter­nationale konflik­ter eller udvik­lin­ger, og enkelte er affødt af en inter­esse i nye trans­na­tio­nale netværk af akade­mi­kere, diplo­ma­ter og penge­mænd i mellem­krig­sår­ene. Hvil­ket er meget mere spæn­dende, end det lyder.

Nå ja, og så er de nyeste artik­ler øverst og de ældste nederst (det gælder begge lister).

Medieartikler

Tegning: Mette Dreyer

- “Trumps oprust­ning er et vælger­bed­rag, der under­mi­ne­rer den globale sikker­heds­or­den”, Ræson, 22/03/2017.

- “Nu vil Danmark i krig - igen igen igen”, Poli­ti­ken, 13/09/2014.

- “Der findes andre veje i Irak”, Mellem­østen i krig (Ræson Medier, 2014). Opr. Ræson.dk, 27/08/2014.

- “Nu vender værdik­ri­gen tilbage”, Politiken.dk (“Kampzo­nen”), 04/08/2014.

- “Her er de tre spørgs­mål, Martin Lide­gaard mang­ler at besvare”, Mellem­østen i krig (Ræson Medier, 2014). Opr. Ræson.dk, 24/05/2014.

- “Selv­be­stem­melse kan ikke foregå med gevær­løb i ryggen”, Politiken.dk (“Kampzo­nen”)*, 18/03/2014. (Udvi­det, RIKO.nu, 08/04/2014.)

- “Skabte vi udvik­ling og sikker­hed i Afgha­ni­stan?”, Politiken.dk (“Kampzo­nen”), 06/01/2014.

- “Dansk drone­støtte fører til mere terror”, Politiken.dk (“Kampzo­nen”), 31/10/2013.

-FN er mere end den evige synde­buk”, Politiken.dk (“Kampzo­nen”), 02/10/2013.

- “Vi mang­ler et opgør med tortu­rar­ven fra Irak”, Politiken.dk (“Kampzo­nen”), 10/09/2013.

- “Syri­ens ‘venner’ svig­tede kata­stro­falt - alle­rede i 2012”, Politiken.dk (“Kampzo­nen”), 27/08/2013.

- “Afgha­ni­stan: Danske poli­ti­kere kryber bort fra ansva­ret”, Ræson, 16/07/2013.

- “Forsva­ret flyg­ter fra ansva­ret - med auditø­rerne som redskab” (med Poyâ Pâkzâd og Jørn Boye Niel­sen), Poli­ti­ken, 23/05/2013.

- “Krigen uden efter­mæle: Ti år efter inva­sio­nen af Irak”, Ræson, 19/03/2013.

- “Green Desert-sagen viser forsvars­le­del­sens svigt”, RIKO.nu, 31/10/2012.

- “Modstand mod Syrien-inter­ven­tion er ikke kun kynisme”, Maga­si­net Europa, 22/10/2012.

- “Droner må ikke blive krigs­fø­rel­sens frem­tid” (med Poyâ Pâkzâd), Dagbla­det Infor­ma­tion, 20/06/2012.

- “Demo­krati i løve­bu­ret: Jung­le­lov og åben­hed i EU-lobbyis­men”, Maga­si­net Europa, 27/04/2012.

- “Ikke se, ikke høre: Om Danmark og situ­a­tio­nen i Libyen”, RIKO.nu, 12/03/2012.

- “Vi skal tænke lang­sig­tet i Soma­lia” (med S. Lau, E. Dessau og J.W. Peder­sen), Poli­ti­ken, 08/02/2012.

- “Tavs­he­den om de sorte liby­e­res skæbne er lammende”, Dagbla­det Infor­ma­tion, 18/12/2011.

-R2P: Er Vesten på vej mod en konse­kvent dikta­tor­po­li­tik?”, RIKO.nu, 23/10/2011.

- “Vestsa­hara: Afri­kas sidste koloni”, Kritisk Debat, 15/08/2011.

- “Danmark som fore­gang­sland. Med plads til store forbed­rin­ger”, Kriste­ligt Dagblad, 16/12/2010.

- “Fra offen­si­ven til defen­si­ven – status over dansk uden­rigs­politik 2010”, Maga­si­net Europa, 26/09/2010. (Nr. 1 i en række blogind­læg for Maga­si­net Europa 2010-11 - p.t. offline.)

*Flere indlæg fra Poli­ti­ken’s “Kampzo­nen” (et projekt, som intro­du­ce­res her) kan findes på Pol.dk.

Forskning og formidling

- “Develop­ment Revi­si­ted: The Concept of Develop­ment and Global Time/Space Practi­ces”, i H. Schulz-Forberg og S. Friis (red.) Zero Hours: Poli­tics of Time in Global Perspecti­ves, 1940s-1970s, Palgrave Macmil­lan, 2017. (medfor­fat­ter Marie-Chri­stine Boilard - under udgi­velse)

- “Social Science Diplo­macy: Dimen­sions of Trans­na­tio­nal Networ­king at Denmark’s First Inter­national Studies Think-Tank”, APH 4th Inter­national PhD Conference, Aarhus, 06/2016.

- “Vores sikker­hed og verdens udvik­ling: Sikker­hed, bistand og begrebs­for­andring mellem Danmark og FN”, i temp – tids­skrift for histo­rie, 10, 2015, s. 116-142.

- “Securing Develop­ment: The Concept­ual Entang­le­ment of Security and Develop­ment in Scan­di­navia”, ECPR Gene­ral Conference, Montréal, 08/2015.

- “Security and Develop­ment: Criti­cal Reflections on a Concept­ual and Poli­ti­cal Nexus”, i H-Soz-u-Kult, 10/2014.

- “Reclai­m­ing Liberty and Security as Univer­sal Concepts”, i Contri­bu­tions to the History of Concepts, 9:2, 2014, s. 104-108.

- “Weak Links and Strong Ties:  Connect­ing Security and Develop­ment in Scan­di­navia”, IMT Lucca PhD Conference in Poli­ti­cal History, 03/2014.

- “Anmel­delse: Liberty and Security (Conor Gearty)”, i Nordisk Tids­skrift for Infor­ma­tions­vi­den­skab og Kultur­for­mid­ling (NTIK), 2/3:3, 2014, s. 83-86.

- “Tema: Konflik­ter og græn­sed­rag­nin­ger”, forfat­ter til tre artik­ler og samlet redak­tør, Clio Online - Geografifaget.dk, 04/2013.

- “Den danske delta­gelse i Irak-krigen, 2003-2007”, opslags­ar­ti­kel, Danmarkshistorien.dk, 10/2012.

- Between Inte­r­e­sts and Values: Danish Foreign Policy Discourse and the Iraq Conflict. Speci­ale, Inter­nationale Studier, Aarhus Univer­si­tet, 04/2010.

Udvalgte artik­ler og konfe­ren­ce­bi­drag kan findes på siden au.academia.edu/SørenFriis.
___

Søren Friis
friis@udenriget.dk | 22 44 90 34