24. marts 2017

Søren & Siden

Søren Friis. Originalt foto: Lars Just

Hej. Mit navn er Søren Friis. Det er min side, du er landet på. Jeg arbej­der med – og skri­ver om – global poli­tik, udvik­ling og histo­rie.

Jeg er cand.mag. i Inter­nationale Studier og ph.d.-studerende ved Aarhus Univer­si­tet. Som forsker har jeg især special­iseret mig i forhol­det mellem global sikker­heds- og udvik­lings­politik. Som under­vi­ser, vejle­der og formid­ler har jeg desuden haft et bredere fokus på kurser og projek­ter om global poli­tisk histo­rie, inkl. inter­nationale institut­ioners udvik­ling.

I peri­o­den 2012-17 har jeg været ansat på Aarhus Univer­si­tet, først som ph.d-stipendiat, deref­ter som delta­ger i et større forsk­nings­pro­jekt om social-økono­misk histo­rie (den euro­pæ­i­ske neoli­be­ra­lis­mes udvik­ling) og som under­vi­ser på to inter­nationale uddan­nel­ser. Jeg har også arbej­det ved Køben­havns Univer­si­tet (2011-12) og Uppsala Univer­si­tet (gæste­for­sker, 2013), samt ved Uden­rigs­ministeriet og FN’s infor­ma­tions­kon­tor i Bruxel­les.

Jeg har i peri­o­der været aktiv i frivil­ligt organi­sations­arbejde, f.eks. ved Rådet for Inter­national Konflikt­løsning (RIKO), hvor jeg har været bestyrelses­medlem og -formand. I dag bor jeg i Aarhus med Anne og vores næsten nye søn. Per marts 2017 arbej­der jeg både på et par faglige projek­ter og kigger efter nye opga­ver efter nyligt kontrak­t­ud­løb ved AU.

Min ‘porte­følje’ inklu­de­rer en række artik­ler om sikker­heds- og uden­rigs­politik i Poli­ti­ken, Infor­ma­tion, Kriste­ligt Dagblad, Ræson og en række andre medier (mere her). Jeg var fast skri­bent for Poli­ti­ken i 2013-14 og har desuden funge­ret som kommen­ta­tor i forskel­lige andre dagblade samt i tv (DR2 og TV2 News) og radio (P1 og Radio24syv) – oftest om dansk uden­rigs­politik og poli­ti­ske udvik­lin­ger i Mellem­østen, Afrika og Asien. Desuden har jeg bidra­get som både skri­bent og redak­tør til en række maga­si­ner og viden­skab­elige udgi­vel­ser.

Jeg tager meget gerne imod henven­del­ser om både skrive­opgaver og samarbejde af anden karak­ter – formid­ling, fored­rag, rådgiv­ning, osv. – så tag ende­lig kontakt på mail, tele­fon eller twitter!

___

Om siden: Udenriget.dk blev opret­tet i efter­å­ret 2010 som en nyheds- og analyse­side om dansk uden­rigs­politik, med mig som redak­tør og hoved­skri­bent – og sådan kørte siden i lidt over fem år. Nu funge­rer Udenriget.dk som samlings­punkt for mine skri­ve­rier og faglige projek­ter på andre plat­forme, som for det meste hand­ler om global poli­tik, udvik­ling og histo­rie.

Udenriget.dk dækkede i peri­o­den 2010-2015 en vifte af spørgs­mål vedrørende Danmarks rolle i det nye årtusindes konflik­ter og inter­ven­tio­ner samt temaer såsom udvik­lings­bistand, menneske­rettig­heder, demokrati­sering og terror­bekæmp­else. Hoved­par­ten af sidens 200+ indlæg blev skre­vet af under­teg­nede, men en del gode gæste­skribenter og sparrings­partnere hjalp også geval­digt til.

I marts 2017 blev Udenriget.dk genoplivet i slan­kere udgave som en slags portal over mine skri­ve­rier og aktiv­iteter på andre plat­forme. En række af de mere substan­ti­elle indlæg fra det ‘gamle’ Udenriget.dk vil inden længe kunne genfin­des i et nyt format her på siden, hvis alt går vel!

___

Søren Friis
friis@udenriget.dk | 22 44 90 34