24. marts 2017

Søren & Siden

Søren Friis. Originalt foto: Lars Just

Mit navn er Søren Friis. Det er min side, du er landet på. Jeg arbej­der med – og skri­ver om – global poli­tik, udvik­ling og histo­rie.

Jeg er ph.d.-studerende og cand.mag. i Inter­nationale Studier, Aarhus Univer­si­tet. Min forsk­ning har især fokus på forhol­det mellem global sikker­heds- og udvik­lings­politik. Som under­vi­ser, vejle­der og formid­ler har jeg haft et bredere fokus på kurser og projek­ter om global histo­rie og inter­nationale institut­ioners udvik­ling.

I 2012-18 har jeg været ansat på Aarhus Univer­si­tet, først som ph.d-stipendiat, deref­ter som delta­ger (forsk­nings­as­si­stent) i et større forsk­nings­pro­jekt om social-økono­misk histo­rie, og til sidst som under­vi­ser på to inter­nationale uddan­nel­ser. Jeg har tidli­gere arbej­det ved Køben­havns Univer­si­tet (2011-12) og Uppsala Univer­si­tet (gæste­for­sker, 2013), samt ved Uden­rigs­ministeriet og FN’s infor­ma­tions­kon­tor i Bruxel­les.

Jeg har skre­vet analy­ser og kommen­ta­rer om dansk uden­rigs­politik i Poli­ti­ken, Infor­ma­tion, Kriste­ligt Dagblad, Ræson og en række andre medier (mere her). Jeg var fast skri­bent for Poli­ti­ken i 2013-14 og har funge­ret som kommen­ta­tor i forskel­lige andre dagblade samt i tv (DR2 og TV2 News) og radio (P1 og Radio24syv). Desuden har jeg bidra­get som skri­bent og redak­tør til en række maga­si­ner og bogudgivel­ser. I peri­o­der har jeg været aktiv i frivil­ligt organi­sations­arbejde, især ved Rådet for Inter­national Konflikt­løsning (RIKO), hvor jeg tidli­gere har været bestyrelses­medlem og -formand. Til daglig bor jeg i Aarhus med Anne og vores næsten nye søn.

Jeg tager meget gerne imod henven­del­ser om både skrive­opgaver og samarbejde af anden karak­ter – formid­ling, fored­rag, rådgiv­ning, osv. – så tag ende­lig kontakt på mail, tele­fon eller twitter!

___

Om siden: Udenriget.dk blev opret­tet i efter­å­ret 2010 som en nyheds- og analyse­side om dansk uden­rigs­politik, med mig som redak­tør og hoved­skri­bent – og sådan kørte siden i lidt over fem år. Fra forå­ret 2017 funge­rer Udenriget.dk som et mere beske­dent samlings­punkt for mine egne skri­ve­rier og faglige projek­ter på andre plat­forme, som for det meste hand­ler om global poli­tik, udvik­ling og histo­rie.

Udenriget.dk dækkede i peri­o­den 2010-15 en vifte af spørgs­mål vedrørende Danmarks rolle i det nye årtusindes krige og konflik­ter samt temaer såsom udvik­lings­bistand, menneske­rettig­heder og terror­bekæmp­else. Hoved­par­ten af sidens 200+ indlæg blev skre­vet af under­teg­nede, men en del gode gæste­skribenter og sparrings­partnere hjalp også meget til - tak!

___

Søren Friis
friis@udenriget.dk | 22 44 90 34