Folkeforbundet fylder 100: Ny bog om Versaillesfredens arv

Et stort og flot nyt værk i anled­ning af Versail­les­fre­dens 100-årsdag udkom­mer i dag på Aarhus Univer­si­tets­for­lag. The League of Nations: Perspecti­ves from the Present er en bog med en række vildt spæn­dende bidrag, som giver et bredt indblik i Folke­for­bun­dets arbejde, betyd­ning og indfly­delse frem imod vores egen samtid.

Og så er der endda blevet plads til et kapi­tel fra min hånd: “The Scan­di­navian Centre: Denmark and the Early Years of Inter­national Studies under the League of Nations”, en dansk/skandinavisk vinkel på det netværk af forskere, tænket­anke og penge­mænd m.fl., som gjorde den ambi­tiøse idé om en inter­na­tio­nalt forbun­det og funde­ret samfunds­vi­den­skab til en form for virke­lig­hed, som vi stadig­væk bøvler med 100 år senere.

Det har været et sjovt side­pro­jekt i et par år, og det er dejligt at se lidt af mate­ri­a­let på tryk, dygtigt hånd­te­ret af bogens redak­tø­rer Haakon Ikono­mou og Karen Gram-Skjol­da­ger.

Tag et kig på bogen her: https://unipress.dk/udgivelser/l/the-league-of-nations/.

Aarhus Univer­si­tets­for­lag skri­ver:

For 100 år siden så Folke­for­bun­det dagens lys. Som en del af Versail­les­fre­den skulle orga­ni­sa­tio­nen sikre fred og inter­na­tio­nalt samarbejde efter Første Verdenskrig. Det kom dog ikke til at gå, som sejr­her­rerne ønskede. Folke­for­bun­det spil­lede med tiden fallit, og konflikt­løsning og nedrust­ning prægede ikke just mellem­krig­sti­den. Ovenpå ruinerne af Anden Verdenskrig fik Folke­for­bun­dets aflø­ser, FN, til opgave at skabe en frede­lig, stabil og retfær­dig verden. I anto­lo­gien The League of Nations tager nogle af verdens førende Folke­for­bunds­for­skere pulsen på det, der er blevet kaldt det første store ekspe­ri­ment udi inter­national orga­ni­sa­tion. Og de viser, at orga­ni­sa­tio­nen er meget andet end gamle, hvide mænd med slips. Den rigt illu­stre­rede bog har også fokus på køn, film og vittig­heds­teg­nin­ger. Og Danmarks rolle i Folke­for­bun­det natur­lig­vis. The League of Nations udkom­mer på 100-års dagen for Versail­les­fre­den: 28. juni.

 

Bogens andre forfat­tere, udover de to redak­tø­rer, er Tomoko Akami, Laura Alma­gor, Benja­min Aube­rer, Niels Brim­nes, Quincy Cloet, Mads Drange, Patrick Finney, Torsten Kahlert, Marco Moraes, Marco Ninno, Myriam Piguet, Paul Reef, Hagen Schulz-Forberg, Niko­lai Schulz, Emil Eiby Seiden­fa­den, Helle Strand­gaard Jensen, Florian Wagner og Michael Møller, gene­ral­di­rek­tør ved FN’s kontor i Genéve (UNOG).

Et par skuds­mål, igen via forla­get:

The product of a vast and imag­i­na­tive research project on the workings of the League as a bureaucracy, this diverse collection of essays encou­ra­ges us to under­stand what its editors conclude are the many ways the first global inter­national orga­niza­tion shaped its times and conti­nues to shape our world.” - Glenda Sluga, profes­sor for inter­national histo­rie, Univer­sity of Sydney

The history of the League of Nations is brief, thril­ling and tragic. The first attempt to gather the nations of the world to coope­rate peace­fully – and the direct forer­un­ner of the United Nations – has a history and legacy that is both complex and of immense importance to our under­stan­ding of the contem­porary world.” - Mogens Lykke­toft, tidl. formand for FN’s Gene­ral­for­sam­ling