Folkeforbundet fylder 100: Ny bog om Versaillesfredens arv

Et stort og flot nyt værk i anled­ning af Versail­les­fre­dens 100-årsdag udkom­mer i dag på Aarhus Univer­si­tets­for­lag. The League of Nations: Perspecti­ves from the Present er en bog med en række vildt spæn­dende bidrag, som giver et bredt indblik i Folke­for­bun­dets arbejde, betyd­ning og indfly­delse frem imod vores egen samtid.

Og så er der endda blevet plads til et kapi­tel fra min hånd: “The Scan­di­navian Centre: Denmark and the Early Years of Inter­national Studies under the League of Nations”, en dansk/skandinavisk vinkel på det netværk af forskere, tænket­anke og penge­mænd m.fl., som gjorde den ambi­tiøse idé om en inter­na­tio­nalt forbun­det og funde­ret samfunds­vi­den­skab til en form for virke­lig­hed, som vi stadig­væk bøvler med 100 år senere. […]