Trump og Europa: Oprustning uden udvikling - og uden mening?

Ugebre­vet Mandag Morgen har i denne uge et tema om forhol­det mellem oprust­ning, diplo­mati og global udvik­ling – et ret spæn­dende og centralt emne ift. min forsk­nings­in­ter­esse. I én af artik­lerne (“Oprust­ning uden udvik­ling gør ikke verden mere sikker”, skre­vet af Andreas Baumann) siger jeg og flere andre lidt om misfor­hol­det mellem mili­tær oprust­ning og diplo­ma­tisk nedrust­ning (a propos). “Danmark skal ikke følge Trumps mili­tære oprust­ning, hvis det sker på bekost­ning af udvik­lings­bistand, konflikt­løsning og diplo­mati,” lyder indled­nin­gen. […]