Ræson: Trump står for radikal militær oprustning - og diplomatisk nedrustning

Sidste uge havde jeg et kort indlæg hos Ræson om ameri­kansk uden­rigs­politik under Trump. Kommen­ta­ren blev oprin­de­ligt skre­vet efter Trump-rege­rin­gen i slut­nin­gen af februar vars­lede en vold­som forø­gelse af USA’s forsvars­bud­get.

Siden da er et egent­ligt budge­tud­kast blevet offent­lig­gjort, og de økono­mi­ske prio­ri­te­rin­ger på uden­rigs­om­rå­det bestyr­ker kun mistan­ken om, at Trump-rege­rin­gens væsent­lig­ste dags­or­den er en ekstrem mili­tær oprust­ning, som går hånd i hånd med en histo­risk diplo­ma­tisk nedrust­ning. […]

Velkommen til Udenriget.dk!

Velkom­men til! Jeg hedder Søren Friis. Jeg arbej­der med – og skri­ver om – global poli­tik, udvik­ling og histo­rie. Jeg er cand.mag. i Inter­nationale Studier og ph.d.-studerende fra Aarhus Univer­si­tet.

Udenriget.dk blev opret­tet i efter­å­ret 2010 som en nyheds- og analyse­side om dansk uden­rigs­politik – og sådan kørte siden i lidt over fem år. Nu genop­li­ver jeg siden (i en slan­kere udgave) som samlings­sted for mine egne skri­ve­rier og aktiv­iteter på andre plat­forme. […]