Søren Friis | Udenriget.dk

Centering Scandinavia: Nordic Cooperation and International Studies in the Interwar Decades

The years following the First World War saw an emer­ging colla­bo­ra­tion among deci­sion-makers, diplo­mats and scho­lars on issues of inter­national peace and coope­ra­tion. The Inter­national Studies Conference was perhaps the central acade­mic forum for this endea­vour during the inter­war years, and also set the scene for Nordic efforts in coope­ra­tion within the new field of “Inter­national Studies”. In turn, inter­war efforts in networ­king and colla­bo­ra­tion would have a lasting impact on the way Nordic acade­mic elites orien­ted them­sel­ves toward each other and the outside world. […]

Forskningsblog: Danmark, Norden og Den Internationale Studiekonference

Det sene­ste år eller halvan­det har jeg arbej­det on/off med et side­pro­jekt om forhol­det mellem Danmark, Norden og den inter­nationale studie­kon­fe­rence i mellem­krig­sår­ene. Sidste år skrev jeg et længere konfe­ren­ce­pa­pir, som udfor­skede nogle dimen­sio­ner af de inter­nationale netværksak­ti­vi­te­ter, som det køben­havn­ske Insti­tu­tet for Histo­rie og Samfund­s­ø­ko­nomi (IHS) begyndte at deltage i efter dets opret­telse i 1927. Dét har jeg nu forsøgt at koge ned til et blogind­læg med titlen “The Scan­di­navian Center: Denmark and the Early Years of Inter­national Studies under the League of Nations”, som folkene bag AU-forsk­nings­pro­jek­tet The Inven­tion of Inter­national Bureaucracy har været venlige at lægge hus til. […]

Trump og Europa: Oprustning uden udvikling - og uden mening?

Ugebre­vet Mandag Morgen har i denne uge et tema om forhol­det mellem oprust­ning, diplo­mati og global udvik­ling – et ret spæn­dende og centralt emne ift. min forsk­nings­in­ter­esse. I én af artik­lerne (“Oprust­ning uden udvik­ling gør ikke verden mere sikker”, skre­vet af Andreas Baumann) siger jeg og flere andre lidt om misfor­hol­det mellem mili­tær oprust­ning og diplo­ma­tisk nedrust­ning (a propos). “Danmark skal ikke følge Trumps mili­tære oprust­ning, hvis det sker på bekost­ning af udvik­lings­bistand, konflikt­løsning og diplo­mati,” lyder indled­nin­gen. […]

Ræson: Trump står for radikal militær oprustning - og diplomatisk nedrustning

Sidste uge havde jeg et kort indlæg hos Ræson om ameri­kansk uden­rigs­politik under Trump. Kommen­ta­ren blev oprin­de­ligt skre­vet efter Trump-rege­rin­gen i slut­nin­gen af februar vars­lede en vold­som forø­gelse af USA’s forsvars­bud­get.

Siden da er et egent­ligt budge­tud­kast blevet offent­lig­gjort, og de økono­mi­ske prio­ri­te­rin­ger på uden­rigs­om­rå­det bestyr­ker kun mistan­ken om, at Trump-rege­rin­gens væsent­lig­ste dags­or­den er en ekstrem mili­tær oprust­ning, som går hånd i hånd med en histo­risk diplo­ma­tisk nedrust­ning. […]

Velkommen til Udenriget.dk!

Velkom­men til! Jeg hedder Søren Friis. Jeg arbej­der med – og skri­ver om – global poli­tik, udvik­ling og histo­rie. Jeg er cand.mag. i Inter­nationale Studier og ph.d.-studerende fra Aarhus Univer­si­tet.

Udenriget.dk blev opret­tet i efter­å­ret 2010 som en nyheds- og analyse­side om dansk uden­rigs­politik – og sådan kørte siden i lidt over fem år. Nu genop­li­ver jeg siden (i en slan­kere udgave) som samlings­sted for mine egne skri­ve­rier og aktiv­iteter på andre plat­forme. […]