Søren Friis | Udenriget.dk

Trump og Europa: Oprustning uden udvikling - og uden mening?

Ugebre­vet Mandag Morgen har i denne uge et tema om forhol­det mellem oprust­ning, diplo­mati og global udvik­ling – et ret spæn­dende og centralt emne ift. min forsk­nings­in­ter­esse. I én af artik­lerne (“Oprust­ning uden udvik­ling gør ikke verden mere sikker”, skre­vet af Andreas Baumann) siger jeg og flere andre lidt om misfor­hol­det mellem mili­tær oprust­ning og diplo­ma­tisk nedrust­ning (a propos). “Danmark skal ikke følge Trumps mili­tære oprust­ning, hvis det sker på bekost­ning af udvik­lings­bistand, konflikt­løsning og diplo­mati,” lyder indled­nin­gen. […]

Ræson: Trump står for radikal militær oprustning - og diplomatisk nedrustning

Sidste uge havde jeg et kort indlæg hos Ræson om ameri­kansk uden­rigs­politik under Trump. Kommen­ta­ren blev oprin­de­ligt skre­vet efter Trump-rege­rin­gen i slut­nin­gen af februar vars­lede en voldsom forø­gelse af USA’s forsvars­bud­get.

Siden da er et egent­ligt budge­tud­kast blevet offent­lig­gjort, og de økono­mi­ske prio­ri­te­rin­ger på uden­rigs­om­rå­det bestyr­ker kun mistan­ken om, at Trump-rege­rin­gens væsent­ligste dags­or­den er en ekstrem mili­tær oprust­ning, som går hånd i hånd med en histo­risk diplo­ma­tisk nedrust­ning. […]

Velkommen til Udenriget.dk!

Velkom­men til! Jeg hedder Søren Friis. Jeg arbej­der med – og skri­ver om – global poli­tik, udvik­ling og histo­rie. Jeg er cand.mag. i Inter­nationale Studier og ph.d.-studerende fra Aarhus Univer­si­tet.

Udenriget.dk blev opret­tet i efter­å­ret 2010 som en nyheds- og analyse­side om dansk uden­rigs­politik – og sådan kørte siden i lidt over fem år. Nu genop­li­ver jeg siden (i en slan­kere udgave) som samlings­sted for mine egne skri­ve­rier og aktiv­iteter på andre plat­forme. […]